ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΤ- Προσωπική εταιρεία

ООД- ΕΠΕ, ЕООД- Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
АД- Ανώνυμη Εταιρεία

Ο πιο διαδεδομένος τύπος εταιρείας που συστήνουν οι επιχειρηματίες στη Βουλγαρία είναι ο ООД- ΕΠΕ όταν υπάρχουν συνέταιροι και ЕООД- Μονοπρόσωπη ΕΠΕ όταν πρόκειται για έναρξη μονοπρόσωπης εταιρείας, όπου το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι  1 ευρώ.

Η ΕΤ-Προσωπική εταιρεία δεν συνιστάται διότι ανταποκρίνεται περισσότερο στη δραστηριότητα του ντόπιου ελεύθερου επαγγελματία ή μικρού εμπόρου. Η АД- Ανώνυμη Εταιρεία όταν γίνεται λόγος για μεγάλες εταιρείες με μεγάλο κύκλο εργασιών και μετοχικό κεφάλαιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι περίπου 1 ευρώ, ο εταιρικός φόρος 10%, ο φόρος μερισμάτων 5% και ο ΦΠΑ 20%.

Η διαδικασία σύστασης απαιτεί την παρουσία των εταίρων για περίπου δύο ώρες μέχρι να υπογραφούν το πρακτικό σύστασης και τα άλλα έγγραφα και να καταβληθεί σε τράπεζα το κεφάλαιο.

Η υπογραφή των εγγράφων μπορεί να γίνει και εκτός χώρας. Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται η επικύρωση ορισμένων εγγράφων στο πλησιέστερο βουλγάρικο προξενείο .

Ανάλογα με το φόρτο εργασίας και την περίοδο η καταχώριση στο Εμπορικό Μητρώο διαρκεί περίπου επτά ημέρες.

Με την έκδοση της απόφασης καταχώρισης η εταιρεία αποκτά νομική υπόσταση και μπορεί να αρχίσει οικονομική δραστηριότητα.

Συνιστάται η εθελοντική εγγραφή στο ΦΠΑ, για να μπορεί η εταιρεία να δραστηριοποιείται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες χωρίς προβλήματα αναγνωρισιμότητας και περιορισμούς στον κύκλο εργασιών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ταυτότητα ή διαβατήριο

Είναι το μόνο δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομίσετε!